2013, ജൂലൈ 21, ഞായറാഴ്‌ച

സര്വ്വം സരിത മയം

സര്വ്വം സരിത മയം

 

നാടിനും നാട്ടാർക്കും അപമാനമായി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി 3  ആം വർഷത്തിലേക്ക് .

 അ ഴിമതിയിൽ  അതി വേഗം ബഹു ദൂരം
തമ്മിൽ തല്ലി കാല് വാരി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് 
സരിത ശാലുമാർ  നീണാൾ വാഴട്ടെ

 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ