2013, മാർച്ച് 20, ബുധനാഴ്‌ച

ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ

മാര്ച് 22 AKG ദിനം 

ഭാരതത്തില ഭാരതത്തില് ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുടെയും അദ്വാനിക്കുന്നവരുടെയും വസന്ത കാലം വിരിയും ആ വസന്തത്തിന്റെ പിറവി കാണാണ്‍ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു വരാം പക്ഷെ പക്ഷെ എന്റെ സഖാക്കള്ക്ക് അത് കാണാന് കഴിയും


1 അഭിപ്രായം: